Vigtigste regler for byggesager februar 22


HF. BIRKEVANG – februar 2022

De vigtigste regler for byggesager Hf. Birkevang

Der skal ved ethvert byggeri på parcellen søges fuldmagt hos bestyrelsen.
Vær opmærksom på Lokalplan nr. 192, Birkevangs regulativ og BR18
Alt byggeri skal godkendes af Københavns Kommune TMF. Byggeri

Bestyrelsen skal bruge følgende:

1. Tydelig beskrivelse af det ønskede byggearbejdet. Er det om- til eller
nybygning. Er det beboelse eller sekundære bygninger (skur m.v.)
2. Facadetegninger af byggeriet med tydelig mål. Højde, gesimshøjde, skrå
højdebyggelinie (1,4x afstand til skel) Placering af vinduer, døre m.m.
3. En situationsplan med alle bygninger på parcellen. Afstand til skel og vej samt
afstand mellem de enkelte bygninger. Parkeringsplads.

Følgende regler skal overholdes:

1. Afstand til naboskel 2,5 meter til vej 2,0 meter
2. Maksimalt bebygget areal 25 % af parcellens nettoareal. Maksimal
bebyggelsesprocent(etageareal) 40 %. Dog maksimalt 125 m2 etageareal.
3. Maksimal byggehøjde 6.20 meter og maksimal gesimshøjde 3.0 meter
4. Sadeltag(ubrudt) max. 50gr. Hældning

For sekundære bygninger gælder:

1. Afstand til vejskel min. 2 meter. Maksimal højde i skel mod nabo 1.80 meter
stigende til 2,50 meter, 2.50 meter fra skel. For carport der er åben på tre
sider, heraf en mod nabo, må højden i skel være max. 2.20 meter.
2. Tagvand skal holdes på egen parcel.
3. Det samlede areal af sekundære bygninger må ikke overstige 35m2

 

Der er i sommeren 2021 indført nye brandklassificeringer, der har betydning for alt
byggeri i Birkevang bl.a. afstand mellem de enkelte bygninger, brandsikring m.m.

Haveforeningen Birkevang 2024